Aanpak wateroverlast in steden

In Noordelijke steden zoals Groningen en Leeuwarden wordt steeds meer gebruik gemaakt van Wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) als ecologische vorm van waterhuishouding, vooral bij piekbelasting door regenval. Afvoer van regenwater naar laaggelegen grasvelden zorgt voor ontlasting van het riool. Het water kan in de grond infiltreren en wordt daar vastgehouden, zodat verdroging wordt tegengegaan. Wadi’s worden gekoppeld aan ander gebruik, zoals ecologische speelplaatsen voor kinderen.

Een andere meer technische oplossing is de toepassing van waterdoorlatende verharding. Water kan makkelijker infiltreren in de bodem en tijdens droge perioden wordt water vastgehouden.
Bij de herinrichting van straten en nieuw te realiseren openbare ruimte wordt steeds meer van dit materiaal gebruikt. Ook worden regenpijpen grotendeels bovengronds afgekoppeld waarbij het regenwater vertraagd via infiltratie kan worden afgevoerd. Voor de regenpijpen waarbij dit niet mogelijk is wordt een drainagetransport aangelegd die zorgt voor de afvoer van regenwater en drainage van grondwater. In droge periodes zorgt deze leiding dat water kan worden afgegeven aan de ondergrond.