Thema’s | Climate Initiative Noord Nederland

Veiligheid en ecosystemen

De samenhang tussen natuurlijke ecosystemen en veiligheid van menselijk leefgebied is in Noord-Nederland direct ervaarbaar. De kust van Noord-Nederland wordt geheel omgeven door het Unesco werelderfgoed De Wadden. Het unieke ecosysteem van het waddengebied vormt een natuurlijke bescherming van het grotendeels beneden zeespiegel gelegen vasteland, tegen hoog water.

Door in te zetten op instandhouding van diverse belangrijke ecosystemen in Noord-Nederland voorkomen we situaties zoals in New Orleans, waar het verwaarlozen van natuurlijke buffers het effect van de storm Katrina in 2005 flink heeft versterkt.

Landbouw en voedsel

Noord-Nederland is één van de meest productieve en vooruitstrevende landbouwgebieden ter wereld. Gevolgen van klimaatverandering, zoals bodemverzilting, soortenverdringing en plantenziektes vormen een bedreiging voor dit landbouwareaal.

Boeren, producenten, overheden en wetenschap werken in Noord-Nederland dan ook nauw samen aan onderzoeken en experimenten op het gebied van klimaatadaptieve landbouw in lokaal, nationaal en internationaal verband.

Stad en waterberging

In 1998 leidde extreme regenval in combinatie met noordwesterstorm tot overstromingen en waterschade in grote delen van Nederland. Verhoging en aanpassing van de waterbergingscapaciteit kwam landelijk op de agenda te staan. In Noord-Nederland maken we gebruik van landschappelijke eigenschappen en kwaliteiten om waterafvoer en waterberging integraal te organiseren; in samenhang tussen stad en omgeving. In de buitengebieden realiseren waterschappen, provincies en steden in nauwe samenwerking natuurlijke bergingsgebieden in combinatie met herstel van landschappelijke en ecologische structuren.

Zo zorgen we voor robuuste, gewortelde en gevarieerde natuurlijke systemen die meebewegen met seizoenen en waterstanden, waarbij stad en omgeving goed op elkaar aansluiten. We zorgen dat nieuwe stedenbouw en bedrijventerreinen bijdragen aan deze systemen. In bestaande stadsstructuren wordt er met kleinschalige maatregelen en grotere ingrepen aangehaakt op deze systemen.

Energie en bewustwording

Aardbevingen en bodemdaling als gevolg van gaswinning hebben in Noord-Nederland grote effecten op sociaal en economisch gebied. De noodzaak tot het gebruiken van niet-fossiele energiebronnen wordt hier letterlijk gevoeld.

Er is dan ook veel ruimte en draagvlak voor nieuwe coalities tussen bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en overheid. Met als gevolg dat Noord-Nederland zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een Europese koploper op het gebied van energietransitie wat betreft schone energieproductie, kennis(overdracht), onderzoek, experiment en implementatie.

Hitte en gezondheid

Klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor onze gezondheid. Door hogere temperaturen en nieuwe lokale klimaten krijgen overal in de wereld ziekteverwekkers nieuwe kansen. In steden speelt deze problematiek nog directer, omdat steden warmte vasthouden en er veel mensen bijeen leven. Zonder maatregelen maakt warmte alleen al delen van steden onleefbaar, met name voor ouderen.

In Noord-Nederland werken onder andere Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen samen in mondiale netwerken (o.a. WHO) aan onderzoek en kennisspreiding wat betreft immunologie en sociale geneeskunde. Noord-Nederland is, door een uitgebreid netwerk van kennisinstellingen, onderzoek en overheden, bovendien een mondiale voortrekker op het gebied van Healthy Ageing: het bevorderen van een gezonde levensloop in samenhang met bewust gedrag en een gezonde omgeving.