Veenweidevisie

Het Friese veenweidegebied kenmerkt zich door een open landschap en laaggelegen weilanden met een veenbodem. Het gebied bestaat grotendeels uit grasland voor de (melk)veehouderij. In het gebied liggen ook belangrijke natuurwaarden. Het bijzondere karakter van dit gebied staat onder druk. Door onder meer verlaging van het waterpeil oxideert het veen. Hierdoor verdwijnt het veen langzaam en daalt de bodem.

Om dit unieke gebied te behouden en ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen werken overheden, landbouworganisaties en belangenorganisaties voor natuur en milieu, recreatie nauw samen. De veenweidevisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma beschrijven de maatregelen in het Friese veenweidegebied die zorgen voor het vertragen van bodemdaling.