FloodControl IJkdijk

Onderzoeksproject FloodControl IJkdijk toonde aan dat toepassing van moderne meet- en monitoringssystemen in dijken en andere waterkeringen zou leiden tot grotere nauwkeurigheid en efficiëntie en snellere besluitvorming.
Op basis van deze resultaten zijn nieuwe meetsystemen experimenteel toegepast in echte dijken. Efficiency en waterveiligheid bleken aantoonbaar vergroot. Vanuit Groningen zijn dergelijke experimenten in heel Nederland gecoördineerd.
Momenteel wordt gewerkt aan de praktijktoepassing van ontwikkelde kennis. Nederlandse (en buitenlandse) waterschappen en Rijkswaterstaat zullen in de nabije toekomst gerichter besluiten kunnen nemen over versterking en beheer.