Natuurlijke klimaatbuffer Waddenzee

De Waddenzee is door de UNESCO erkend als natuurlijk werelderfgoed vanwege haar bijzondere en unieke kenmerken. In de toekomst kan de Waddenzee ook een belangrijke rol spelen op het gebied van klimaatadaptatie. Door niet de dijken alsmaar op te hogen, maar door de natuur meer ruimte te geven kan de Waddenzee fungeren als natuurlijke klimaatbuffer. Het wad kan dan meegroeien met de stijgende zee. Voor de veiligheid én voor de natuur is een zo natuurlijk mogelijke kustverdediging het beste. Dat betekent zo min mogelijk harde grenzen (zoals dijken en strekdammen) en meer zachte oplossingen, zoals natte oevers en zandsuppleties. Daarbij moeten natuurlijke processen (eb en vloed, wind en stromingen) zo veel mogelijk hun gang kunnen gaan en tevens het werk doen (bijvoorbeeld: natuurlijke duinopbouw).

Verschillende organisaties zoals provincies, waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstellingen houden zich bezig met natuurlijke klimaatbuffers of Nature Based Flood Defense.
Het NIOZ (Royal Netherlands institute for Sea Research) doet in samenwerking met verschillende partners onderzoek naar deze natuurlijke verdedigingswerken en klimaatbuffers.
De Waddenvereniging organiseert ‘trekschuit’ sessies om zo de mogelijkheden voor klimaatbuffers rondom de Waddenzee te onderzoeken.