Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl

Tussen Delfzijl en Eemshaven verbeteren we 12 km zeedijk. De zeedijk beschermt een groot deel van de provincie Groningen. De dijk maken we bestendig tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging, maar ook bodemdaling en aardbevingen door gaswinning in Groningen. Binnen het project voeren we een aantal innovaties uit om uitdagingen van de toekomst aan te gaan: Dubbele dijk: gecombineerde functies: verzilting kustgebieden, …

IMCG

In de afgelopen 10 jaar zijn medewerkers van de Basiseenheid Energie en Milieukunde (IVEM) aan de Rijksuniversiteit betrokken geweest bij het IMCG kennis netwerk. De IMCG (International Mires Conservation Group) heeft 700 leden wereldwijd en is als organisatie actief in het adviseren en bezoeken van mensen die bezig zijn met het behoud en herstel van veengebieden die die zijn aangetast …

Interreg North Sea Region project WaterCoG

In het Interreg project WaterCoG werkt de Hanzehogeschool Groningen samen met een reeks partners en belanghebbenden uit Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland en Groot-Brittannië. Verschillende EU-richtlijnen zijn erop gericht om de levering van ecologische diensten als schoon drinkwater, voedsel, recreatie etc. te beschermen en zelfs te verbeteren. In de Noordzeeregio is op lokaal niveau de implementatie en integratie van waterbeheer vaak …

Veenweidevisie

Het Friese veenweidegebied kenmerkt zich door een open landschap en laaggelegen weilanden met een veenbodem. Het gebied bestaat grotendeels uit grasland voor de (melk)veehouderij. In het gebied liggen ook belangrijke natuurwaarden. Het bijzondere karakter van dit gebied staat onder druk. Door onder meer verlaging van het waterpeil oxideert het veen. Hierdoor verdwijnt het veen langzaam en daalt de bodem. Om …

Man Made Hazards

De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar zowel natuurlijke als niet-natuurlijke, door de mens veroorzaakte bedreigingen. Dat doet de universiteit vanuit zowel de beta-, als de alfawetenschappen. Voorbeelden van deze zogenoemde socio-natuurlijke bedreigingen zijn de aardbevingen door gaswinning en dijkverhogingen door klimaatverandering. Met beide is Groningen bekend en maken van Groningen en haar omgeving een living-lab. Deze regionale case studies worden …

Sustainable Landscapes: duurzaam landschapsbeheer

Wereldwijd lopen steden en regio’s tegen snelle sociale veranderingen aan. Deze veranderingen worden veroorzaakt door processen als klimaatverandering, bevolkingsstijging en – daling en economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om maatschappelijke innovaties en beleidsinnovaties om de veerkracht van natuur en landschap te versterken. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is het Sustainable Landscape Competence Centre (SLCC) gevestigd. Het doel van het SLCC is …

Polar Research

Dankzij baanbrekend onderzoek, een multidisciplinaire aanpak en een groot nationaal en internationaal netwerk is de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een van de belangrijkste organisaties op het gebied van arctisch onderzoek, onderwijs en beleidsontwikkeling. Niet alleen door de veranderende processen in de poolgebieden en hun relaties met het wereldwijde systeem te onderzoeken, maar ook door deskundigen te leveren aan het publieke debat …

Natuurlijke klimaatbuffer Waddenzee

De Waddenzee is door de UNESCO erkend als natuurlijk werelderfgoed vanwege haar bijzondere en unieke kenmerken. In de toekomst kan de Waddenzee ook een belangrijke rol spelen op het gebied van klimaatadaptatie. Door niet de dijken alsmaar op te hogen, maar door de natuur meer ruimte te geven kan de Waddenzee fungeren als natuurlijke klimaatbuffer. Het wad kan dan meegroeien …

Internationale kennisdeling waterbeheer

Vanuit de hele wereld is er veel belangstelling voor onze kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer. Nederland wordt de veiligste delta van de wereld genoemd. Dat komt onder andere doordat er een aparte overheid is voor waterbeheer; de waterschappen. De waardevolle kennis en ervaring over waterbeheer die specifiek is voor Noord-Nederland wordt via Europese en mondiale netwerken gedeeld …

Global Flyway Network

Geobserveerde verandering in gedrag van trekvogels leidt tot waardevolle informatie over waar en hoe de impact van klimaatverandering het grootste is. De Rijksuniversiteit Groningen leidt het Global Flyway Network intitiatief, met een scala aan partners over de hele wereld. Met de bevindingen van het Global Flyway Network kunnen de globale consequenties van lokale acties worden aangetoond.